Klachtenbeleid

Kinderdagverblijf De Teigetjes! heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Deze klacht kan worden ingediend bij de eigenaresse Cindy van Leur. (klachtenfunctionaris) Zij is te bereiken per email: . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag ( verbonden aan de geschillencommissie kinderopvang) of directe aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier

Bij kinderdagverblijf De Teigetjes! doen we ons best om naar tevredenheid van alle betrokkenen met elkaar om te gaan. Wij beschouwen een klacht als een kans om onze kwaliteit en dienstverlening te verbeteren. Dat betekent dat we niet alleen de klacht willen verhelpen, maar ook willen bekijken hoe dergelijke
klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Jaarlijks maken we een verslag van de ingediende klachten. Dit verslag wordt naar de inspecteur van de GGD gestuurd ter inzage en openbaar gemaakt aan de ouders die gebruik maken van onze opvang. In dit klachten reglement wordt de klachtenprocedure beschreven.

DEFINITIES

Organisatie: Kinderdagverblijf De Teigetjes!
Medewerker: Pedagogisch medewerkster, werkzaam bij kinderdagverblijf De Teigetjes!
Klachtenfunctionaris: Kinderdagverblijf De Teigetjes de directeur (Cindy van Leur)
Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of
gebruik heeft gemaakt van de diensten van de
kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn of haar kinderen.
Klager: De ouder die een klacht indient.
Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen.
Klachtenloket Kinderopvang: Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.
Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende geschillenafhandeling.
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

VOORTRAJECT KLACHT

Indien de ouder/verzorger een klacht heeft over de dienstverlening van kinderdagverblijf De Teigetjes!, kan er contact worden opgenomen met de directie. Wij gaan ervan uit dat deze zo spoedig mogelijk schriftelijk wordt ingediend. We streven ernaar om gezamenlijk zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Een kritische vraag of opmerking ontvangen wij ook graag. Wij zien dit als een kans ons als instelling voor kinderopvang te verbeteren.

INDIENEN KLACHT

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij voorkeur doormiddel van het interne klachtenformulier te downloaden van onze website. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de pedagogisch medewerkster op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

BEHANDELING KLACHT

De eigenaresse (klachtenfunctionaris) draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. De eigenaresse (klachtenfunctionaris) bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. De eigenaresse (klachtenfunctionaris) houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een pedagogisch medewerkster betreft, wordt deze pedagogisch medewerkster in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. De eigenaresse (klachtenfunctionaris) bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat
geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

KlachtenProcedure De Teigetjes!

Download het klachtenformulier

Slide We zitten vol, maar vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide Vraag gerust een rondleiding aan RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Nieuw meubilair

We hebben in de reguliere groepen gezellige nieuwe meubels, hebben jullie ze al bewondert? [...]

[dc_social_wall id="7926"]